You are here

Mã zip của tôi

Sử dụng Trợ giúp

img_search

Chức năng này được thực hiện bằng định vị trình duyệt. Trong quá trình sử dụng chức năng này, bạn cần phân quyền thông tin vị trí.

Nó có thể được sử dụng ở tất cả các khu vực mà Google Maps cung cấp dịch vụ. Nếu bạn bấm vào nút này và không nhận được kết quả tương ứng, rất có thể khu vực của bạn không hỗ trợ dịch vụ này.

Mã zip của tôi

img_region

Mã ZIP của tôi là gì? Làm cách nào để tìm Mã ZIP tại vị trí hiện tại của tôi?

Bạn có thể nhấp vào nút "Nhận vị trí" để cho phép lấy Vĩ độ và Kinh độ, sau đó thông qua thẻ địa lý để tìm địa chỉ và Mã ZIP.

Chúng tôi sẽ không lưu bất kỳ thông tin vị trí của bạn, xin vui lòng yên tâm.